Đầu đo pH bề mặt
  • Hoạt động trên nhiều loại bề mặt
  • Khoảng pH: 0-14
  • Tuổi thọ: 2,5 năm
Đầu đo pH nước công nghiệp
  • Khoảng pH: 0-14
  • Tuổi thọ: ~4 năm
Dầu dò pH nước
  • Khoảng: 0-14
  • Tuổi thọ: 2,5 năm
  • Chìm hoàn toàn trong nước
Cảm biến DO
  • Khoảng từ 0-35mg/l
  • Tuổi thọ 5 năm
Cảm biến Nhiệt độ PT-1000